Αξιολογήστε μύτη και ιγμόρεια σας

  • Το πιο κάτω ερωτηματολόγιο πραγματοποιείτε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα και να μάθουμε περισσότερα για το ρινικό σας πρόβλημα. Σχετίζεται με τις κοινωνικές/συναισθηματικές επιπτώσεις των ρινικών προβλημάτων και θα εκτιμούσαμε εάν απαντούσατε τις πιο κάτω ερωτήσεις.

    Δεν υπάρχουν ορθές ή λανθασμένες απαντήσεις αφού ο κάθε ένας αντιμετωπίζει διαφορετικά ένα ρινικό πρόβλημα.

    Παρακαλούμε όπως βαθμολογήσετε από το 0 (κανένα πρόβλημα)- 5 (πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα) το πώς νιώθετε για τα ρινικό σας πρόβλημα τις δύο τελευταίες βδομάδες.